בשל משבר הקורונה עובדים רבים מקבלים הודעה על יציאתם לחופשה ללא תשלום.ישנן מספר פעולות חשובות שעל העובדים לבצע מול ביטוח לאומי לשם קבלת דמי אבטלה, ומול חברות הביטוח וסוכני הביטוח לשם שמירה על זכויותיהם בתוכניות הפנסיוניות השונות. 
 
הגשת דמי אבטלה לעובד שיצא לחופשה ללא תשלום בעקבות התפרצות נגיף הקורונה:
 
יש לבצע את הפעולות המפורטות באתר ביטוח לאומי .
יש לצרף אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר - טופס ביטוח לאומי 1514, להורדת הטופס לחץ כאן.
 
תקופת הזכאות - נקבעת ע"פ גילך והרכב משפחתי
 

גיל

עד 2 תלויים

3  תלויים ויותר

עד 25

50  ימים

 138 ימים

25-28

67  ימים

 138 ימים

28-35

100 ימים

138  ימים

35-45

 138 ימים

 175 ימים

 45 ומעלה

 175 ימים

175  ימים

 
סכום דמי האבטלה
מחושב לפי גילך והכנסותיך (ניתן לראות בתלוש השכר לב"ל).
 
ההכנסה של המובטל (החייבת בתשלום דמי ביטוח) ב-6 חודשים שקדמו לחודש שבו נרשמת לראשונה בלשכת שירות התעסוקה, מחולקת ב- 150.
דוגמא: 10,000 ₪ שכר חודשי קבוע ב6 חודשים הם 60,000 ₪ לחלק 150 שהם 400 ₪ ליום.מוכפל בשיעור דמי האבטלה בהתאם לגיל ולפי החלק היחסי לעומת סכום הביטוח הבסיסי היומי שהוא 352 ₪.
 

מסכום הביטוח הבסיסי היומי 352

סכום ביטוח יומי להכפלה בשיעור הביטוח לפי גיל

גיל 28 ומעלה

גיל 27 ומטה

בת 29-

דוגמא 10,000 ₪ שהם שכר יומי של 400 ש"ח

בת 27-

דוגמא 10,000 ₪ שהם שכר יומי של 400 ש"ח

עד 1/2

176

80%

60%

176*0.8=140.8

176*0.6=105.6

מעל 1/2 ועד 3/4

88

50%

40%

88*0.5=44

88*0.4=35.2

מעל 3/4 ועד 352 ₪

88

45%

35%

88*.45=39.6

88*0.35=30.8

מעל 352 ₪ ועד 1,760 ש"ח

יתרת השכר היומי ועד 1,408 ₪

30%

25%

(400-352)*0.3=14.4

סה"כ יומי:238.8 ₪

חודשי  5,970 ₪

(400-352)*0.25=12  

סה"כ יומי: 183.6 ₪

חודשי 4,590

 
גובה דמי האבטלה המרביים
  • ניתן לקבל 422 ש"ח ליום- עד היום ה-125 לזכאות שהם 10,551 ש"ח לחודש (לפי 25 ימי עובדה).
  • ניתן לקבל 281 ש"ח ליום- מה-126 לזכאות שהם 7,025 ש"ח לחודש (לפי 25 ימי עובדה).
 
לידיעתך: מסכום דמי האבטלה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.פעולות הנדרשות לביצוע ע"י העובד לשם שמירה על כיסוי ביטוחי ביטוחים פנסיונים כוללים בד"כ, מלבד חיסכון לגיל פרישה גם כיסוי ביטוחי:
  • "אובדן כושר עבודה" בביטוח מנהלים או "קצבת נכות" בקרן הפנסיה
  • "ריסק" כיסוי ביטוחי למקרה פטירה חס וחלילה בביטוח מנהלים או "קצבת שארים" בקרן פנסיה.
השמירה על כיסוי ביטוחי ללא חיסכון נקראת "ריסק זמני".אפשרות להסדר ריסק זמני ניתן לבצע בקרנות פנסיה חדשות ובביטוחי מנהלים.
 
להלן פירוט בנוגע לכל אחד מסוגי המוצרים הפנסיוניים:
בהזדמנות זו יש לבדוק כי הכתובת, מס' נייד ודוא"ל הפרטי מעודכנים אצל הגוף המוסדי ובסוכנות. מומלץ לעדכן מוטבים בקופות השונות, אם לא עודכנו לאחרונה.קרן פנסיה החדשה (לעמיתים שהצטרפו לאחר 03/1995)שמירה על כיסויים ביטוחים הקיימים בקרן: פנסיית שארים ו/או נכות.
 
שלב ראשון: "ארכת ביטוח"בתקופת ארכת הביטוח שהיא לא יותר מחמישה חודשים מלאים ורצופים ממועד ההפקדה האחרונה שכללה הפקדה לחיסכון. במהלך תקופה זו יראו את העובד כמבוטח לכל דבר ועניין. כלומר, יהיה מבוטח בהתאם לשכר הקובע ולהיקף הכיסוי הביטוחי אשר היו לו לפני הפסקת התשלומים. עלות "ארכת הביטוח" תיגבה אוטמטית מתוך צבירת התגמולים. כל זאת בכפוף להתניות הרשומות בתקנון הקרן. החברה המנהלת של הקרן תודיע על סיום תקופת "ארכת ביטוח" ותבקש ממך הנחיות המשך (ע"פ פרטי הקשר הקיימים אצלה).
 
שלב שני: "הסדר ביטוח"במהלך ארכת הביטוח על העובד להגיש בקשה לקרן הפנסיה להמשך הסדר ביטוחי הקיים. אפשרות זאת היא לתקופה מוגבלת שלא עולה על תקופת ההפקדות הרצופות האחרונות או 24 חודשים (הכוללת את ארכת הביטוח) ממועד הפסקת ההפקדות הרצופות (הכוללות הפקדה לחיסכון) הנמוך ביניהם. באפשרותך לבחור האם לשלם את הכיסוי באמצעות הוראת קבע או מתוך היתרה הצבורה בקרן.
 
ביטוח מנהלים
לרוב, קיים כיסוי זמני אוטומטי לתקופה שלא עולה על שלושה חודשים בגובה סכומי ביטוח הקיימים בפוליסה. חברת הביטוח תודיע על סיום תקופת הריסק הזמני ותבקש הנחיות המשך (ע"פ פרטי הקשר הקיימים אצלה).עליך להגיש בפרק זמן זה בקשה להמשיך את הכיסוי הביטוח בטופס "בקשה לריסק זמני" זאת בצירוף אמצעי תשלום (הוראת קבע או פרטי כרטיס אשראי). פרוט ההטבות שהוענקו ע"י חברות הביטוח בעקבות המצב כפי שידועות למבטח סימון נכון למועד כתיבת הודעה זו.
 

חברת הביטוח

שלושה חודשים ראשונים מתחילת החל"ת

לאחר מכן

הפניקס - הטבה תקפה ליוצאים לחל"ת או מסיימי עבודה עד 30/4/2020.

ריסק זמני" למשך 3 חודשים ללא תשלום ליוצאים לחל"ת ומסיימי עבודה

3 חודשים ראשונים  יגבה תעריף מפעלי כפי שהיה אצל המעסיק לאחר מכן יעודכן התעריף לתעריף אישי ע"פ גיל המבוטח ותוספות שנקבעו

מגדל

ריסק זמני" למשך 3 חודשים ללא תשלום  ליוצאים לחל"ת

תעריף אישי

כלל

ריסק זמני" למשך 3 חודשים ללא תשלום  ליוצאים לחל"ת חודשים

תעריף אישי

הראל

ריסק זמני" למשך 3 חודשים ללא תשלום  ליוצאים לחל"ת

תעריף אישי

מנורה

ריסק זמני" למשך 3 חודשים ללא תשלום  ליוצאים לחל"ת

תעריף אישי

 
קרן פנסיה ותיקה שבהסדר
ניתן להמשיך במעמד של מבוטח פעיל ולשלם לקרן דמי גמולים באופן עצמאי.
זאת לשם שמירה על רצף הפקדות המקנה כיסוי פנסיוני לקצבאות נכות ושאירי מבוטח פעיל, פעולה זו משמרת את הזכויות בקרן הפנסיה.
על העובד להודיע ל"עמיתים- קרנות פנסיה ותיקות" באופן עצמאי על רצונו להפקיד דמי גמולים כ"מבוטח עצמאי" בטלפון 6667* ולבקש "הסכם המשכת ביטוח למבוטח עצמאי" או לכל קרן פנסיה ותיקה אחרת שלא מנוהלת ע"י "עמיתים" לה הופקדו כספים עד כה.
 
חשוב: מבוטח יהפוך ללא פעיל (ללא כיסוי ביטוחי) אם לא שולמו עבורו לקרן דמי גמולים במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים ומעלה, וכל עוד לא חזר להיות מבוטח פעיל.
 
חשוב לדעת!
  • אי שמירת התוכניות והכיסויים הביטוחים, במסגרת ריסק זמני/הפקדה עצמאית או באמצעות מעסיק חדש תגרור ביטול כיסויים ביטוחים ובנוסף עלולה לפגוע באפשרות להמשיך את התוכניות בתנאים הקיימים.לכן החשיבות הרבה להקדים ולפנות לחברות הביטוח והפנסיה לפני תום התקופות הרשומות בהודעה זו
  • קיימת אפשרות בחלק מהקופות לקבל הלוואות כנגד כספי ביטוח, השתלמות, פנסיה וגמל נזילים ושאינם נזילים (בשל התנודתיות בשווקים הופחת אחוז הזכאות מהיתרה הצבורה)
  • התנודתיות בשוק ההון גרמה לעובדים רבים לעדכן מסלולי השקעה בקופות השונות. בתקופה סוערת זו במיוחד, לשם זירוז השינוי המבוקש, חשוב כי הבקשות יועברו ישירות לקופות, כמו כן חלקן מאפשרות לבצע את עדכון מסלולי ההשקעה ב"אזור האישי" באתר האינטרנט של הגוף (חשוב שמספר הנייד והמייל יהיו מעודכנים)
  • אין בכתוב כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים של כל אדם ואדם
  • אין ברשום מעלה להחליף את הרשום בתנאי הפוליסה או בתקנון קרן הפנסיה אשר בכל מקרה גוברים על הרשום כאן