מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ היא חברה בבעלות מלאה של מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ שנמצאת בבעלות מלאה של מגדל חברה לביטוח בע"מ.
סוכני מבטח סימון הם סוכנים פנסיונים ולא יועצים פנסיונים. הסוכנות בעלת זיקה למוצרים הפנסיוניים שלגביהם היא עוסקת בשיווק פנסיוני בגופים המוסדיים**.
סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע כי עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל.
 
**הראל חברה לביטוח, הפניקס חברה לביטוח, כלל חברה לביטוח, איילון חברה לביטוח, מנורה מבטחים ביטוח, מגדל חברה לביטוח, הכשרה חברה לביטוח, הראל פנסיה וגמל, פסגות קופות גמל ופנסיה, מנורה מבטחים פנסיה וגמל, מיטב דש גמל ופנסיה, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, כלל פנסיה וגמל, הפניקס פנסיה, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה, ילין לפידות ניהול קופות גמל, אקסלנס גמל והשתלמות, אנליסט קופות גמל.