בתהליך הגירושים מתבצע "איזון משאבים" - חלוקת נכסים שנצברו - והחיסכון הפנסיוני הוא חלק בלתי נפרד מהאיזון הזה כניסתו לתוקף של החוק לחלוקת זכויות פנסיוניות בין בני זוג שנפרדו מאפשרת לראשונה פתרונות סדורים בכל הנוגע לחלוקת הכספים שנצבר 

 

 

האם אתה חוסך מספיק כסף לפנסיה?


מחקרים מראים שבתקופה של אחרי החגים יש עלייה בשיעור הגירושים. במסגרת התהליך הכואב והרגיש של גירושים, מתבצעת חלוקה של כל הנכסים שנצברו במהלך תקופת הנישואים.

בלשון הלקונית וחסרת הרגישות של אנשי המקצוע נקראת חלוקה זו "איזון משאבים". החיסכון הפנסיוני שצוברים בני הזוג מהווה חלק בלתי נפרד מאיזון זה. בקצרה נאמר, כי חלוקה של חיסכון פנסיוני שונה ומורכבת בהשוואה לחלוקה של נכס כלכלי אחר.

אם רוצים לבצע חלוקה מדויקת של החיסכון הפנסיוני - לא ניתן להסתפק בחלוקה ליניארית (חלוקה לחלקים שווים בגין הסכומים שהצטברו בתקופת הנישואים), אלא יש לבצע חלוקה המבוססת על סוג החיסכון הספציפי שיש לבני הזוג, תוחלת חיים (המשתנה כידוע בין גברים לנשים), שיקולי מיסוי ועוד. מדובר בענף שפועלים בו מעט מומחים שמסוגלים לבצע חישוב מסוג זה באופן מדויק.

לאחר שבוצע חישוב כזה, ולאחר שבני הזוג ובאי-כוחם הגיעו להסכמה על החלוקה, נתקלו הצדדים בעבר בקושי לממש חלוקה כזו על החיסכון הפנסיוני שלהם, ולאורך השנים התגבשו מספר שיטות לחלוקת נכסים פנסיוניים במקרה של גירושים.

בשנת 2014 נפל דבר, ובחודש אוגוסט באותה שנה פורסם חוק חדש בנושא, לאחר מספר שנים של דיונים בוועדה שדנה בנושא, ועדת שטרום. שמו המלא של החוק הוא החוק לחלוקת זכויות פנסיוניות בין בני זוג שנפרדו התשע"ד - 2014. אף שעברה שנה מאז פרסום החוק ברשומות וחצי שנה מאז כניסתו לתוקף, לא כל היבטיו התבהרו די צרכם. רק לאחרונה פרסם משרד האוצר טיוטת תקנות בנושא, אשר אמורה להבהיר ולסייע ביישום החוק, לאחר שהטיוטה תהפוך לתקנה מחייבת.

מפאת מורכבות הנושא, במסגרת טור זה נדגים את משמעות החוק עבור חלוקת חיסכון פנסיוני פעיל בקרן פנסיה חדשה בלבד. עיקרון החלוקה בקופה זו מתקיים גם בקופות אחרות המתבססות על עיקרון הצבירה, כגון קופות גמל או פוליסות ביטוח מנהלים, בהתאמות הנדרשות בהתאם לסוג המוצר ולאמור בחוק.

לצורך הנוחות נגדיר את שני בני הזוג הנמצאים בתהליך הגירושים תחת השמות הבאים: "חוסך" - בן הזוג אשר על-פי הסכמת הצדדים יעביר מהחיסכון הפנסיוני שלו לטובת הגרוש/ה. "בן הזוג" - יקבל על שמו חלק מהחיסכון הפנסיוני של הגרוש. האמור בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

החוק החדש נתן מענה חלקי למקרה של חלוקת קצבת זקנה המשולמת לחוסך לאחר גיל הפרישה, אולם לא נרחיב על כך במסגרת זו. חשוב לציין כי החוק החדש לא חל על חיסכון בקרנות השתלמות. חשוב להדגיש, כפי שנראה בתרשים המצורף, כי הגוף המוסדי בודק ומאשר את תקינות פסק הדין והתאמתו לחוק החדש. אם פסק הדין לא עומד בתנאי החוק, יודיע הגוף המוסדי כי הוא איננו יכול לבצע פסק דין זה.

העברת הכספים בין הקופה של החוסך לקופה של בן זוגו כרוכה במס קבוע בשיעור של 21%. יחד עם זאת, המחוקק קבע פטור ממס רחב יחסית על העברה של סכום שאינו עולה על כמיליון וחצי שקל. בכל מקרה של העברת כספים לתוכנית על שם בן הזוג בפטור ממס נדרש להציג לגוף המוסדי אישור של פקיד שומה. ללא אישור זה הגוף המוסדי אינו יודע להחליט מה פטור ומה לא, ועלול לחייב במס מלא (21%).

פתחנו את הטור בכך שמדובר בסוגיה מורכבת, אשר תתבהר ככל שיחלוף הזמן ויפורסמו תקנות משלימות. יחד עם זאת, כניסתו לתוקף של החוק מאפשרת לראשונה פתרונות סדורים בכל הנוגע לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג כחלק ממהלך מורכב ורגיש של גירושים.

 

  1. כדי שהגוף המוסדי יוכל לטפל בחלוקת הנכסים, יש צורך שעורכי הדין המייצגים את הצדדים יעבירו לגוף פסיקתא (החלק הרלבנטי עבור חלוקת הנכסים מתוך פסק הדין כולו) במסירה ידנית, או בדואר רשום. האמור בפסיקתא זו יהיה מפורט ככל הניתן, מאחר שהגוף המוסדי לא ייקח על עצמו אחריות בפרשנות של החלטות בית המשפט או בהשלמות חוסרים בפסק הדין. כמו כן, הסכם גירושים שקיבל תוקף של פסק דין לא יכובד על-ידי הגופים המוסדיים
  2. גם אם ניתן פסק דין שאושר על-ידי בית משפט לענייני משפחה, אין זו מחייב את הגוף המוסדי לקבלו, אלא לאחר שיבצע בדיקות ויוודא שפסק הדין המאושר עומד בתנאים שקבע החוק. התנאי הבסיסי לתקינות פסק הדין הוא כי שיעור הסכום שיועבר לבן הזוג לא יעלה על מחצית הסכום המיוחס לתקופת הנישואים
  3. העברת הכספים האמורה עוסקת בכספי תגמולים וכספי פיצויים ממעסיקים קודמים. עבור כספי פיצויים ממעסיק נוכחי נרשמת הערה לטובת בן הזוג עד למועד הזכאות (בדרך כלל סיום עבודה), ועד אז לא ניתן לנייד כספים אלה מהקופה, למשוך אותם, לקחת הלוואה או לממש קצבה מכספים אלה - אלא בהסכמת בן הזוג
  4. בעת פתיחת קופה חדשה על שם בן הזוג יש צורך במילוי טופסי הצטרפות. נכון למועד כתיבת שורות אלה, לא הובהר היבט זה, ועד אז נדרש טופס הצטרפות של אותה קופה. אם בן הזוג מעוניין שהקופה תהיה קופה פעילה עם כיסויים ביטוחיים, יידרש חיתום רפואי לבן הזוג

 

רוצה לשמוע עוד?

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
page url
page title